Osoby wykonujące ten zawód mogą pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do ich zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Muszą dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinny także pilnować terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych. Odpowiedzialne są również za zaopatrzenie, dystrybucję, transport i komunikację, czyli dba o sprawny i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty całego przedsięwzięcia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;

4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Uczeń w trakcie nauki zdaje zewnętrzny egzamin z kwalifikacji: Obsługa magazynów:

1. Realizacja procesów magazynowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;

2) rozróżnia rodzaje zapasów;

3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;

4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;

5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;

6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;

7) określa warunki przechowywania i transportu towarów;

8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;

9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;

10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;

11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;

12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;

13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;

14) określa zasady gospodarowania opakowaniami;

15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;

16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;

17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;

18) określa koszty usług magazynowych.

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

Uczeń:

1) określa strukturę procesu produkcyjnego;

2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;

3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;

4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;

5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;

6) przestrzega zasad gospodarki odpadami;

7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.

3. Obsługa magazynów dystrybucji

Uczeń:

1) określa etapy dystrybucji;

2) dobiera kanały dystrybucji;

3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;

4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;

5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;

6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.