Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może realizować następujące zadania zawodowe:

 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji:
   • organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
   • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
   • sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
  • Prowadzenie rachunkowości:
   • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
   • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
   • sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

  Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  2. Prowadzenie rachunkowości

  Predyspozycje zawodowe:

  zdolność przekonywania, systematycznej i planowanej pracy, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, prowadzenia negocjacji, dar przekonywania, siła przekonywania. Ważne są także spostrzegawczość, dobra pamięć, uzdolnienia rachunkowe, niezależność, dokładność, samokontrola.\r\n

  ja, ty, my, oni...

  Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji.
  Będziesz pracować z ludźmi.
  Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
  Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
  Konieczna jest dobra sprawność posługiwania się komputerem.

  kariera edukacyjna

  Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik administracji.

  warunki pracy

  Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy.
  Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre stanowiska tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w rożnych miejscach.
  Na przykład technik ekonomista zatrudniony w firmach ubezpieczeniowych znaczną część swoich obowiązków może wykonywać w terenie, szacując szkody w mieszkaniach prywatnych, zakładach produkcyjnych czy szkołach. Technik ekonomista zatrudniony w urzędzie statystycznym może przeprowadzać badania statystyczne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak akademiki, hotele czy internaty. W pracy technika ekonomisty odpowiedzialnego za udzielanie kredytów często konieczne są spotkania np. z dealerem w firmie, która wraz z bankiem partycypuje w udzieleniu kredytu.

  kariera zawodowa

  Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.
  Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych, takimi jak: maszyna do pisania, faks, kopiarka i komputer.