Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą publiczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się raz w roku: od czerwca do sierpnia – na semestr jesienny

Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym?

Naukę w liceum może podjąć osoba, która kończy w danym roku 17 lat ukończyła gimnazjum, 8-klasową szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową (w tym wypadku istnieje możliwość przyjęcia na trzeci semestr)

Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:

- podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki BIP – załatwianie spraw)

- świadectwo ukończenia gimnazjum/ 8-klasowej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia szkoły zawodowej/branżowej

- 2 zdjęcia

Jak wygląda nauka w liceum?

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia są w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Nauka w liceum trwa 8 semestrów (4 lata) dla absolwentów Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej.

Nauka w liceum trwa 6 semestrów (3 lata)  dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Branżowej I stopnia.

Zasady promocji na kolejny semestr.

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą (w domu) 2 - 3 prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu).

Egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki odbywają się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów w formie ustnej. Z informatyki w formie praktycznej.

Aby uzyskać promocję na następny semestr, słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów semestralnych oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów.

W przypadku otrzymania jednej lub dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.

Egzamin maturalny.

Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz ewentualnie z przedmiotu dodatkowego wybranego przez słuchacza.