Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą publiczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się raz w roku: od czerwca do sierpnia – na semestr jesienny

Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym?

Naukę w liceum może podjąć osoba, która kończy w danym roku 17 lat ukończyła gimnazjum, 8-klasową szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową (w tym wypadku istnieje możliwość przyjęcia na trzeci semestr)

Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:

- podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki BIP – załatwianie spraw)

- świadectwo ukończenia gimnazjum/ 8-klasowej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia szkoły zawodowej/branżowej

- 2 zdjęcia

Jak wygląda nauka w liceum?

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia są w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Nauka w liceum trwa 8 semestrów (4 lata) dla absolwentów Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej.

Nauka w liceum trwa 6 semestrów (3 lata)  dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Branżowej I stopnia.

Zasady promocji na kolejny semestr.

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą (w domu) 2 - 3 prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu).

Egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki odbywają się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów w formie ustnej. Z informatyki w formie praktycznej.

Aby uzyskać promocję na następny semestr, słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów semestralnych oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów.

W przypadku otrzymania jednej lub dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.

Egzamin maturalny.

Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz ewentualnie z przedmiotu dodatkowego wybranego przez słuchacza.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania

Trzy semestry (1,5 roku)

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki na kierunku technik BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01.)

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik BHP to osoba, która poprzez prowadzenie szkoleń przygotowuje pracowników do bezpiecznego wykonywania swojej pracy, prowadzi rejestr wypadków w zakładzie pracy, ustala ich przyczyny i przedstawia swoim przełożonym analizy i propozycje zmian mających na celu zminimalizowanie zagrożenia. Technik BHP nadzoruje przestrzeganie przez pracowników zasad BHP, a także sprawdza, czy stan danego obiektu jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. To odpowiedzialna praca, która wymaga zaangażowania i znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik BHP powinien umieć samodzielnie organizować swoją pracę, być spostrzegawczy i komunikatywny. Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz łatwość prowadzenia szkoleń to cechy, które są pożądane na tym stanowisku.

Absolwenci kierunku są poszukiwani na rynku pracy. Znajdą zatrudnienie w zakładach pracy i przedsiębiorstwach jako inspektor ds. BHP, w Państwowej Inspekcji Pracy oraz firmach zajmujących się organizacją szkoleń. Perspektywy zatrudnienia: Przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP Instytucje, organizacje prowadzące dział BHP Firmy organizujące szkolenia z zakresu BHP

Wiedza i umiejętności absolwenta.

Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w miejscu pracy

Znajomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP

Znajdowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy

Prawidłowe ocenianie stopnia ryzyka i zagrożenia powodowanego przez czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne w miejscu pracy

Umiejętność rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy

Przygotowywanie analiz i raportów

Zdolność przewidywania konsekwencji decyzji podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ergonomii

Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:

- podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki BIP – załatwianie spraw)

- świadectwo ukończenia średniej (liceum lub technikum)

- 2 zdjęcia

Zasady promocji na kolejny semestr.

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą (w domu) 2 - 3 prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu).

Egzaminy z dwóch przedmiotów (wskazanych na początku semestru) odbywają się w formie praktycznej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów w formie ustnej.

Aby uzyskać promocję na następny semestr, słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów semestralnych oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów.

W przypadku otrzymania jednej lub dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (do części pisemnej i praktycznej).